Navigácia

Voľné miesta

Inkluzívny tím EU

Rovnaké príležitosti pre všetkých

 

 

„Rovnaké príležitosti pre všetkých“

 

je názov podporeného projektu, ktorý podala ZŠ Bernolákovo v rámci Operačného Programu Ľudské zdroje (výzva „V základnej škole úspešnejší“). Motívom k uchádzaniu sa o tento projekt bola túžba vytvoriť rovnaké možnosti vzdelávania pre všetkých žiakov našej školy pomocou inkluzívneho tímu a asistenta učiteľa.

Inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa poskytne odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom.  Tím poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami a zároveň skvalitní vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy.

 Každý žiak má právo na vzdelanie, no ak chceme každému žiakovi poskytovať kvalitné vzdelávanie, je potrebné mať vytvorené podmienky materiálne aj personálne.

Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom a výchovnom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľov aj vychovávateľov aj formou personálneho posilnenia.

 

 

 

Inkluzívny tím

Školský špeciálny pedagóg -  Mgr. Vladislava Veselá

Mgr. Farkašová Majerčíková Júlia

Školský psychológ - Mgr. Lucia Medzihradská

Inkluzívny tím sa podieľa na zabezpečovaní špeciálnej starostlivosti o každého žiaka individuálne, adekvátne jeho špeciálno-pedagogickým potrebám. Každý člen je erudovaným odborníkom vo svojom odbore a má jasne určenú úlohu v rámci tímu.

Kontakt:

psycholog@zsbernolakovo.sk

specped@zsbernolakovo.sk

specped2@zsbernolakovo.sk

 

 

                     Asistenti učiteľa:

 •  Katarína Mikušová
 • Zuzana Končoková
 • Mgr. Mariana Horváthová
 • Mgr. Silvia Krajčíová
 • Mgr.Tomáš Kováč
 • Mgr. Klaudia Haršanová
 • Mgr. Dominika Moravčíková
 • Hiršlová Adela

Asistent pracuje pod vedením špeciálneho pedagóga najmä so žiakmi priamo na vyučovacej hodine. Je pomocníkom učiteľa i žiaka a spolutvorcom dobrej atmosféry v triede.

Veríme, že všetci oceníme ich pomoc vo vyučovacom procese, vytváraní podnetného prostredia a dobrej atmosféry na našej škole.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria