Navigácia

Voľné miesta

O škole

História školy

 

Zastupiteľstvo obce Čeklís ( Bernolákovo ), na zasadaní dňa 4. júna 1931, za predsedníctva starostu  p. Kastla a vedúceho notára p. Jaukovicka odhlasovalo zriadenie meštianskej školy v Čeklísi. Referát Min. školstva a Nár. osvety v Bratislave výnosom F2001/ I- 33, zo dňa 31. júla 1933 povolilo umiestnenie Ic  a Id triedy nemeckej štát. meštiackej školy, ako expozitúru v Čeklísi. Na základe horeuvedeného povolenia táto škola bola dňa 1. septembra 1933 otvorená.

Udržiavateľom školy je obec Čeklís. Vecné výdavky na rok 1934 činili 15 115 Kč. Výdavky na adaptáciu a zariadenie školy činili 19 400 Kč.  V prvom školskom roku 1933/34 bolo zapísaných 114 žiakov, z nich 64 dievčat a 50 chlapcov. Z uvedeného počtu žiakov bolo prestúpených 8 chlapcov a 3 dievčatá z Ivánky pri Dunaji a 7 chlapcov z Chorvátskeho Gróbu, spolu 18 žiakov. 

12. februára 1934 funkciou zástupcu riaditeľa bola poverená triedna uč. Júlia Borčinová. Vyučovalo sa striedavo v prepožičanej miestnosti tunajšej ľud. školy.  Počas tejto doby sa pripravovali aj iné miestnosti. V obytnom dome Dr. Eszterhazyho, ktorý prenajal obci nájomca veľkostatku Schemonitz, sa prevádzali adaptačné práce. 

Dňa 23. októbra 1933 sa meštiacka škola nasťahovala do svojej budovy. Riaditeľom školy v Senci a zároveň tunajšej expozitúry bol pán Jaroslav Kaiser, ktorý zastupovaním  na expozitúre poveril pána Antona Doboša, tunajšieho učiteľa. Prvým školským časopisom bol časopis „Okienko“  založený v roku 1934. Redakciu časopisu viedol pán učiteľ Ján Nagl.

Vo volebnom období v rokoch  1936-37 sa už štvrtý starosta obce vzdal svojej funkcie. Školské účty boli obcou platené veľmi neporiadne a spravidla len na adekvátne upomienky. Nádej, že sa tento rok prikročí ku stavbe budovy pre školu, sa rozplynula. Údaj o ukončení stavby školy sa v kronike neuvádza.

V školskom roku 1945/46 bol pov. riad. školy pán Štefan Smolák, ale dňa 18. septembra 1945 nastúpil na jeho miesto Samuel Žufovský. Štefan Smolák bol preložený do Borského Sv. Jura. Dňa 9. októbra 1947 menovaný riad. Samuel Žufovský bol pridelený na PŠO do funkce odborného referenta pre II. odbor, na jeho miesto ako pov. riad. prišiel pracovať František Kadidlo, odb. uč. z Ivanky pri Dunaji.

 

V školskom roku 1948/49 sa stáva doterajšia meštiacka škola na základe rozhodnutia o Jednotnej škole školou strednou. Veľká časť žiakov bola organizovaná vo Zväze slov. mládeže a úspešne tam pracovala. Doterajší riaditeľ školy  pán František Kadidlo odchádza do Ivanky pri Dunaji. Riaditeľom tunajšej Strednej školy sa stáva pán Ervín Frimmel.

 

Dňom 1. januára 1950 bol Ervín Frimmel, riaditeľ tunajšej školy, preložený na St. školu v Brodskom. Na jeho miesto bol menovaný riaditeľ Jozef Gombár, ktorí do toho času pôsobil na St. škole v Trenčianskych Tepliciach. Dekrétom KNV v Bratislave bola v tunajšej obci utvorená deväťročná  škola a to spojením Národnej a Strednej školy. Riaditeľom deväťročnej školy bol Jozef Gombár, zástupcom riaditeľa Drahomíra Bullová. Tento nový typ školy začal svoju činnosťv decembri 1951.

 

V roku 1953 Jozef Gombár, riad. školy bol, preložený na Osemročnú strednú školu v Bratislave - Prievoz. Drahomíra Bullová, zástupca riad., bola preložená na osemročnú školu v Bratislave pre rozpory v zborovni. Povereným riaditeľom je Vojtech Vrabec, nar. 9. februára 1903 v Dolnej Lehote. Za zástupcu riaditeľa ustanovilo PŠO  Magdalénu Lapárovú, uč. tunajšej školy. V júli 1956 bola škola pripojená do verejnej kanalizácie. Tým boli odstránené vážne hygienické závady.Z odpadovej cisterny  odpad často vytekal aj na ulicu.

 

V roku 1959 v dôsledku vytvorenia veľkého okresu  nastali zmeny aj na ONV, kde sa predsedom stal pán Ján Vaníček, podpredsedom komisie pre školstvo a kultúru pán R. Šindelár a za vedúcu odboru školstva a kultúry bola zvolená pani Dana Kábová. Funkciu škol. inšpektorov  zastávajú p. Sklář, Slákovič, Matlovič, a iný.

 

Okrem iných akcií sa veľkej  miere žiaci školy zúčastňovali aj na všeobecno-prospešných prác, ktoré sa využívali ako výchovný prostriedok. Za týmto cieľom zapájali žiakov najmä do pomocných prác na výstavbe kultúrneho domu, zbere vajíčok, čistený a udržovaní parku a podobne.Pekné úspechy dosiahli pri zbere papiera a kovového šrotu, s úhradou mzdy do pokladnice ZRPŠ vo výške 4424,-Kčs. 

 

V roku 1961/62 v rámci Krajského plánu pre výstavbu nových škôl aj naša obec bola zahrnutá do plánu novej výstavby. Pri  MNV sa Ustanovila komisia pre výstavbu školy pod vedením riaditeľa školy. Podľa plánu so stavbou sa malo začať na jar 1962. Pôvodne bolo plánované postaviť kompletnú pavilónovú školu s telocvičňou, školskou družinou, školskou jedálnou a s dielňami. V tom čase vypukla tzv. Kubánska kríza, ktorá postihla aj náš štát a zhoršilé hospodárske pomery. Všetky peniaze vyčlenené na túto stavbu boli stiahnuté a použité na zbrojenie.

 

V dôsledku toho niektoré plánované stavby boli odročené a iné prepracované na jednoduchšie a lacnejšie stavby. To postihlo aj plán výstavby našej školy, lebo bolo rozhodnuté postaviť len dvojposchodovú monotypovú (poľnohospodársku) budovu ako školu so 14 učebňami a s jednou špeciálnou učebňou. Začiatok výstavby tejto školy bol odsunutý na  jeseň 1962.  Základ pre morálnu výchovu mládeže bol Morálny kódex budovateľov komunizmu (10 bodov, dnes pod názvom 10 asertívnych práv), ktorý bol prijatý na 22. zjazde KSSS. V rámci pedagogickej propagandy učitelia vysvetľovali jeho humánne zásady aj rodičom, aby sa zabezpečila jednota vo výchove.

 

Výstavba novej školskej budovy, dvojposchodovej, so 14 triedami, špeciálnou učebnou, 6 kabinetmi, s riaditeľnou a zborovňou sa oneskorila.

 

Naďalej škola ostala bez telocvične, vyhovujúcich miestností pre ŠD, ŠJ a dielne. V skutočnosti sa začalo stavať až začiatkom októbra 1962. Do zimy bola postavená prípojka elektrickej siete, vodovodu, kanalizácie a vykopaná ryha pre základy. Ďalšie  práce znemožnila tuhá, neobvyklá zima (až  –25 C). Práce sa naplno rozbehli až v marci 1963. Bola dobre organizovaná s potrebným počtom murárov. Hrubá stavba bola ukončená 18. mája 1963. Pri tejto príležitosti pripravili zástupcovia MNV, školy, ZRPŠ besedu so stavbármi, kde sa stavbári zaviazali, že školu ukončia a vo vzornej kvalite odovzdajú k užívaniu do 1. septembra 1963. Boli všetky predpoklady, že tento záväzok splnia. Väčšia časť zariadenia pre novú školu bola už dodaná. Rodičia žiakov od 8. augusta 1963  denne brigádnicky pomáhali pri čistený školskej budovy. Pri vzdorujúcich prácach účinne pomáhali aj učitelia. Zavládlo určité pracovné nadšenie, ktoré vyplývalo z radosti, že prestane dvojsmernosť a žiaci dostanú novú školskú budovu, pravda, ešte bez telocvične a školskej družiny i jedálne, ktoré sa vybudujú  v II. etape. Na čelnej stene bude mať s grafitu, výtvarné dielo akad. Maliara Bleya za 30 000,- Kčs. Výtvarné dielo obsahuje myšlienku umenia a vedy, ktoré symbolizujú postavy hudobníka  na píšťale a postava hladiaca do vesmíru.

 

Dňa 25. augusta 1963 bola prevedená kolaudácia školy. Pritom boli zistené iba niektoré celkom malé nedostatky a závady, ktoré do konca augusta 1963 boli odstránené. V poslednom týždni prázdnin učitelia a  starší žiaci presťahovali nové zariadenie, ktoré bolo uskladnené v starej školskej budove. Takto boli všetky učebne kompletne zariadené novým nábytkom a pripravené na otvorenie školského roka. A 1. septembra 1963 (nedeľa) bola škola slávnostne otvorená

 

V roku 1966 sa niektorým žiakom  podarilo získať cenné archeologické  nálezy, ktoré boli získané pri kopaní základov na rodiný dom. Časť nálezov škola poslala Archeologickému ústavu ČAV v Nitre, ktorý poslal škole o nich informácie: „Jednosečný meč patrí do obdobia z pol. 17. storočia, do posledných fáz existencie  Bernolákovského hradu. Zbraň je domáceho pôvodu, ale na jej tvare a výzdobe vidieť turecké vplyvy “.

V roku 1967  po odchode p. Anny Labudovej do dôchodku sa stala zástupcom riaditeľa p. Blanka Matúšová a p. Kolárovič Fridrich.

 

Na začiatku školského roku 1967/68 za finančnej podpory MNV a  pomocou rodičov bolo privedené oplotenie areálu novej školy s nákladom 60 000,- Kčs.

 

Dňa 9. februára 1968 sa riaditeľ školy Vojtech Vrabec  dožil 65-ého rokov svojho života. V tom istom roku boli po prvý krát uskutočnené týždenné jarné prázdniny. Žiaci ich radostne uvítali. Cez tieto prázdniny ochorel riaditeľ školy a z funkcie odišiel do dôchodku.  Na jeho miesto nastúpil p. Fridrich Kolárovič s platnosťou od 1. augusta 1968. Na uvoľnené miesto zástupcu ustanovil  p. Matúšovú B. a p. Husárika I. A tu záznam v kronike konči. Po p. Kolárovičovi nastúpili do funkcie riaditeľov: PaedDr. B. Matúšová, PaedDr. Mária Ondrušková,  Mgr. Anna Zemanová, Mgr. Ján Barkol.

 

Riaditelia školy

 1. Jaroslav Kaiser (riaditeľ školy Senec s expozitúrou Čeklís)
 2. Štefan Smolák 1945 - 1946
 3. Samuel Žufovský 1946 - 1947
 4. František Kadidlo 1947 - 1950
 5. Jozef Gombár 1950 - 1953
 6. Vojtech Vrabec  1953 - 1968
 7. Fridrich Kolarovič  1968 - 1973
 8. PaedDr. B. Matúšová 1973 - 1989
 9. Mgr. Anna Zemanová 1992 - 1999
 10. Mgr. Ján Barkol 1999 - 2004
 11. PaedDr. Mária Ondrušková 2004 - 2009, 2009 - 2014 (2. mandatum)
 12. Mgr. Barbora Rigóová 1.7.2014 - 30.6.2019 (1. mandatum)
 13. Mgr. Barbora Lipka Rezníková 30.3.2019 - 16.7.2021 (2.mandatum)
 14. Mgr. Adriana Moldová 17.7.2021 - 12.4.2022 poverená riadením školy
 15. Mgr. Adriana Moldová 13.4.2022 - Viac tu: http://www.zsbernolakovo.sk/o-skole/historia-skoly/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria