Navigácia

Voľné miesta

Základné informácie Oddelenia 2022/2023 Plán práce ŠKD Školský poriadok v ŠKD Tlačivá ŠKD Z aktivít ŠKD Plán práce MZ ŠKD Parlament ŠKD Žiadosť o vrátenie preplatku

ŠKD

Základné informácie

Prevádzka ŠKD:   Ranný klub: od 6:30 h. Poobedný klub: do 17:30 h.

Prihlasovanie a odhlasovanie

1. Deti sa do školského klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna príslušného školského roka.

Tlačivo: Ziadost_o_prijatie_SKD_2022-23.docx

2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje podanie prihlášok do 6.septembra príslušného školského roka.

3. O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka  školy, ako príslušný orgán štátnej správy. Riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD.

4.Do školského klubu detí možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.

5. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v ŠKD je povinný zákonný zástupca na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá vychovávateľke v príslušnom oddelení.

Tlačivo: Ziadost_o_odhlasenie_z_SKD.pdf

5. Pri nepravidelnej dochádzke dieťaťa do ŠKD sa výška príspevku nekráti. V prípade ospravedlnenej neprítomnosti v ŠKD pre hospitalizáciu, liečenie a iné závažné dôvody jeden celý kalendárny mesiac (t.z. od prvého dňa v mesiaci až do posledného dňa v mesiaci) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o odpustenie platby, v ktorej uvedie dôvod, môže riaditeľka školy po zvážení rozhodnúť o oslobodení platenia príspevku na jeden mesiac. 

Tlačivo: Ziadost_o_prerusenie_dochadzky_v_SKD.pdf

Výška príspevku a spôsob platby

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je určená zriaďovateľom školy vo výške 20 € (vrátane ranného klubu). Ak dieťa navštevuje iba ranný klub, výška príspevku je 5 €.

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza a to:

 • prostredníctvom aplikácie Edupage;
 • bezhotovostnou platbou na príjmový účet školy vedený v Tatrabanke:
  IBAN ŠKD SK 731100 0000 0026 21812190. Do kolónky "Informácie pre príjemcu" prosím uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa, mesiac, za ktorý hradíte príspevok a oddelenie ŠKD. Ako variabilný symbol (ďalej VS) uveďte VS dieťaťa, ktorý mu bol pridelený (nájdete ho v aplikácii "Edupage" v časti "Platby"). Každé dieťa má pridelený variabilný symbol. Variabilný symbol má vaše dieťa vždy rovnaký – či už ide o platbu za stravu, za ZRPŠ, ŠKD, či čokoľvek iné. Rozdielne je iba číslo účtu, na ktorý platbu posielate.
 • poštovou poukážkou (nachádza sa na nástenke ŠKD) - ako odosielateľa prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré realizujete platbu (z dôvodu správnej identifikácie platby) alebo
 • vložením príspevku priamo na príjmový účet školy.

 

​​​​​3. Príspevok je možné uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov (napr. september - december a január - jún). Párovanie platieb prebieha raz týždenne.

4. Ak pracujete s aplikáciou Edupage prostredníctvom mobilného telefónu, je potrebné držať telefón po šírke, nie po výške (nevošli by sa na displej všetky potrebné údaje vrátane VS).

5. Akýkoľvek problém s platbou, či s Edupage riešte na mailovej adrese: zastupca2@zsbernolakovo.sk

 

                                                                                                         

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria