Navigácia

Voľné miesta

OZ Školáčik

Kontakt 

Občianske združenie ZRPŠ Školáčik 
Komenského 3
900 27 Bernolákovo

IČO: 30855870

DIČ: 021890288
Číslo účtu: 2620856466 /1100 (Tatra banka, a.s.)
 

Preambula

 
Názov občianskeho združenia:
Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy Bernolákovo

Skratka:
OZ ZRPŠ - Školáčik

Všeobecné ustanovenia:
OZ je dobrovoľné a nezávislé  združenie občanov so sídlom na území Slovenskej republiky. OZB je právnickou osobou, ktorá dňom zápisu v registri, vedenom na Ministerstve vnútra SR v Bratislave, nadobudla práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných predpisov a Stanov OZ.

Článok 1:
Zástupcovia rodičov v Rade rodičov pri Základnej škole v Bernolákove (ďalej len ZŠ Bernolákovo) nadväzujúc na tradície svojej spolupráce s vedením ZŠ Bernolákovo vyjadrujú svoje rozhodnutie založiť legitímne združenie na podporu aktivít svojich detí - žiakov ZŠ.

 

Ciele

 
 1. Získavanie, spracovávanie a publikovanie informácií o podmienkach vyučovacieho procesu a výchovného procesu v ZŠ Bernolákovo.
 2. Získavanie, spracovávanie a publikovanie informácií o podmienkach trávenia voľného času detí v Bernolákove.
 3. Podporovanie alternatívneho vyučovania a alternatívneho využívania voľného času.
 4. Zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí zamerané na kvalitné prežívanie voľného času.
 5. Budovanie pozitívneho vzťahu k škole a vzdelávacím aktivitám.
 6. Integrovanie detí z rôznymi druhmi postihnutia.
 7. Podpora preventívnych aktivít pre deti a rodičov.
 8. Podpora integračných aktivít školy.
 9. Spolupráca s inštitúciami a organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a výchovy.
 10. Organizovanie národných a medzinárodných kontaktov.
 11. Podpora environmentálnych aktivít detí a rodičov.
 12. Organizovanie kultúrnych, spoločenských a telovýchovných podujatí.

 

  

Členstvo

 
Vznik a zánik členstva

Článok 1
Členstvo v združení je individuálne a dobrovoľné. Členom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorej sú blízke ciele OZ a súhlasí s jeho stanovami.
Členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku, ktoré sa hradí ako poplatok za člena.

Článok 2
Zhromaždenie členov má v kompetencii určovať výšku členského príspevku. Členský príspevok musí byť zaplatený vždy do 1. novembra kalendárneho roka.

Výška členského príspevku je 25 €

25 eur za 1 dieta na ZŠ
25 eur za 2. dieta na ZŠ
0,- eur  za 3. dieta - na ZŠ

Článok 3
Členstvo zaniká:

 1. dobrovoľným vystúpením
 2. vylúčením člena pre hrubé porušenie stanov
 3. nezaplatením členského príspevku
 4. úmrtím
 5. zánikom združenia

 

Výkonný výbor:

Predseda:

 

Podpredseda:

 

Pokladník:

 

Kontrolná rada:  

 

 


 

 

 
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria