Navigácia

Volne miesta

ŠKD

Základné informácie

 

Prihlasovanie a odhlasovanie

1. Deti sa do školského klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna príslušného školského roka.

Tlačivo: Ziadost_o_prijatie_do_skd.pdf

2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje podanie prihlášok do 10. septembra príslušného školského roka.

3. O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka  školy, ako príslušný orgán štátnej správy. Riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD.

4.Do školského klubu detí možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.

5. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v ŠKD je povinný zákonný zástupca na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá vychovávateľke v príslušnom oddelení.

Tlačivo: ziadost_o_odhlasenie_zo_skd.pdf

 

Výška príspevku a spôsob platby

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je určená zriaďovateľom školy vo výške 13 € (vrátane ranného klubu). Ak dieťa navštevuje iba ranný klub, výška príspevku je 2 €.

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza a to:

  • bezhotovostnou platbou na príjmový účet školy vedený v Tatrabanke:
    IBAN ŠKD
    SK 731100 0000 0026 21812190. Do kolónky "Informácie pre príjemcu" prosím uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa, mesiac, za ktorý hradíte príspevok a oddelenie ŠKD. Ako variabilný symbol (ďalej VS) uveďte VS dieťaťa, ktorý mu bol pridelený (nájdete ho v aplikácii "Edupage" v časti "Platby"). Každé dieťa má pridelený variabilný symbol. Variabilný symbol má vaše dieťa vždy rovnaký – či už ide o platbu za stravu, za ZRPŠ, ŠKD, či čokoľvek iné. Rozdielne je iba číslo účtu, na ktorý platbu posielate.
  • poštovou poukážkou (nachádza sa na nástenke ŠKD) - ako odosielateľa prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré realizujete platbu (z dôvodu správnej identifikácie platby) alebo
  • vložením príspevku priamo na príjmový účet školy.

​​​​​3. Príspevok je možné uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov (napr. september - december, január - jún). Párovanie platieb prebieha raz týždenne, vždy v pondelok.

4. Ak pracujete s aplikáciou Edupage prostredníctvom mobilného telefónu, je potrebné držať telefón po šírke, nie po výške (nevošli by sa na displej všetky potrebné údaje vrátane VS).

5. Akýkoľvek problém s platbou, či s Edupage riešte na mailovej adrese: beata.bognarova@azet.sk

 

                                                                    Katarína Koporcová

                                                                          vedúca ŠKD

 

Novinky

Kontakt


  • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
  • 02/210 262 10

Fotogaléria