Navigácia

Volne miestra

ŠKD

Základné informácie

 

Prihlasovanie a odhlasovanie

1. Deti sa do školského klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna príslušného školského roka.

2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje podanie prihlášok do 10. septembra príslušného školského roka.

3. O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka  školy, ako príslušný orgán štátnej správy. Riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD.

4.Do školského klubu detí možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.

5. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v ŠKD je povinný zákonný zástupca na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá vychovávateľke v príslušnom oddelení.

 

Výška príspevku a spôsob platby

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je určená zriaďovateľom školy vo výške 13 € /vrátane ranného klubu/. Ak dieťa navštevuje iba ranný klub výška príspevku je 2 €.

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok je možné uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov.

3.    Od novembra 2017 sa platba za ŠKD bude realizovať prostredníctvom edupage ( tak, ako pri platbe za stravu, či ZRPŠ).

Každé dieťa má variabilný symbol, ktorý je potrebné pri platbe uvádzať.

Variabilný symbol má vaše dieťa vždy rovnaký – či už ide o platbu za stravu, za ZRPŠ, ŠKD, či čokoľvek iné. Rozdielne je iba číslo účtu, na ktorý platbu posielate.

 IBAN SK73 1100 0000 0026 2181 2190

Párovanie platieb prebieha raz týždenne, vždy v pondelok.

Platbu, ktorú ste realizovali za ŠKD do novembra ,pripíšeme vášmu dieťaťu ako kredit – zaplatený šekom(tak sa vám to zobrazí na edupage)

Ak pracujete s aplikáciou Edupage prostredníctvom mobilného telefónu, je potrebné držať telefón po šírke, nie po výške ( nevošli by sa na dispej všetky potrebné údaje vrátane VS).

Akýkoľvek problém s platbou, či s edupage riešte na mailovej adrese: beata.bognarova@azet.sk

3. Príspevok sa uhrádza bezhotovostnou platbou na príjmový účet školy vedený v Tatrabanke alebo poštovou poukážkou.

IBAN SK73 1100 0000 0026 2181 2190

Pre správnu identifikáciu platby prosím uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa, mesiac za ktorý sa príspevok platí a oddelenie ŠKD, ktoré dieťa navštevuje.

 

                                                                    Katarína Koporcová

                                                                        vedúca ŠKD

 

Novinky

Kontakt


  • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
  • 02/45993912

Fotogaléria